คำสั่งจังหวัดระยอง มาตรการเร่งด่วน ควบคุมพื้นที่ 8 ตำบลของจังหวัดระยอง อย่างเข้มงวด

คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10300/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 18) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เห็นชอบให้กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง ดังนี้
.
1. กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 ให้ร้านอาหารในพื้นที่ 8 ตำบลของจังหวัดระยองดังต่อไปนี้ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ถึง 23.00 น. (ให้ปิดร้านเวลา 23.00 น.)
 โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.
 และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบนำกลับบ้านหรือไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา 23.00 น.
 และห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
.
 พื้นที่ 8 ตำบลของจังหวัดระยอง ประกอบด้วย
อ.ปลวกแดง 3 ตำบล ได้แก่ ต.ตาสิทธิ์ ต.ปลวกแดง และ ต.มาบยางพร
อ.นิคมพัฒนา 2 ตำบล ได้แก่ ต.พนานิคม และ ต.มะขามคู่
อ.บ้านฉาง 3 ตำบล ได้แก่ ต.สำนักท้อน ต.บ้านฉาง และ ต.พลา
.
 ส่วนร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่นอกพื้นที่ที่ประกาศ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม คือ ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. หลัง 23.00 น. ให้จำหน่ายแบบนำกลับบ้านหรือไปบริโภคที่อื่น และห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
.
2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในทุกพื้นที่ของจังหวัดระยอง
 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน
 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค
 ทั้งนี้ ให้งดการจัดกิจกรรมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง และห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในงาน
.
3. ลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่จำเป็น
 1) ขอให้งด จำกัด หรือเลี่ยง การเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่จำเป็น ยกเว้นบางกรณีหากจำเป็น เช่น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ การรับวัคซีน หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ สามารถเดินทางได้ แต่ต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
.
 2) ในกรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านหรือเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามกรณียกเว้นการเดินทางในบางกรณีที่จำเป็น ข้อ 1) ในคำสั่ง ขอให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” http://covid-19.in.th และแสดง QR Code ต่อพนักงานเจ้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ และจุดสกัด
 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านหรือเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นในวันถัดไป ให้ดำเนินการขอเอกสารรับรองความจำเป็นเพิ่มเติม เพื่อแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดสามารถติดตามในเอกสารแนบท้ายคำสั่งดังกล่าวนี้
.
 มาตรการสำหรับสถานประกอบกิจการ 
 ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมปฏิบัติและดำเนินการสุ่มตรวจพนักงานด้วยชุดตรวจหา covid-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit : ATK) ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงาน
 กรณีตรวจพบผลบวกให้ตรวจซ้ำด้วยการหาเชื้อแบบ RT-PCR หากผลยืนยันเป็นบวกให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง
 ทั้งนี้ หากตรวจพบผลบวกและไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการ Bubble and Seal ในสถานประกอบกิจการ หรือจัดหาสถานที่กักกัน (Quarantine) สำหรับพนักงานในบริเวณที่ตั้งของกิจการ หรือที่เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนกำหนด