quay lai tu dau beat sơ kế hoạch đầu tư bình dương tâm nhĩ phải nhận máu từ đâu kinh nghiệm bán nhà qua môi giới đầu tư ilcoin

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะไปตรวจราชการที่จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมนวัตกรรม Smart farming และหารือแนวทางพัฒนาขับเคลื่อนปรับโฉมภาคการเกษตรของไทย

 

เช้าวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางพร้อมคณะประกอบด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไปตรวจราชการเยี่ยมชมการดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และหารือแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่ Smart Farming ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม พร้อมได้รับฟังตัวแทนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในโครงการหลายแห่ง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมและมอบนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องจักรกลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะสาระสำคัญด้านหนึ่งในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางพัฒนาประเทศไทยในอีก 5 ปี คือ พ.ศ. 2566-2570 ในภาคสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าสูง ผลักดันมุ่งเป้าหมายใน 3 ระดับ คือ พ้นจากความยากจน ความพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน บนที่ดินไร่นาขนาดเล็กต่ำกว่า 20 ไร่ทั่วประเทศประมาณ 1 ล้านไร่ให้พึ่งพาตนเองได้ ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล มีภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่สาธิตโซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนเกษตรเพาะสุข สู่ตำบลอยู่ดีกินดีไร้ความยากจน โดยองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน