องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน และชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น และเป็นเครือข่ายในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สืบเนื่องมาจากกิจการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกกระจายอยู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วยดีเสมอมา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ และร่วมกันปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ได้มีการระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ชุมชน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ อาจเกิดการแพร่กระจายจากระดับชุมชนไปสู่ระดับประเทศได้

อย่างไรก็ดี หัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ลูกเสือชาวบ้านถือเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีส่วนสำคัญ ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน การบำบัดรักษา และการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดความร่วมมือและพลังในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน และร่วมบริหารจัดการให้ชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง

และปลอดภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เห็นความสำคัญกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ให้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้จัดโครงการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำ ผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน และชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗๓ คน โดยจัดบรรยายวิชาการ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ผลที่คาดว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้าน ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้องค์กรลูกเสือชาวบ้านทุกระดับ มีความเข้มแข็ง บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป