จ.ระยอง ลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายสถานศึกษา และเทคนิคระยอง ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สอดรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล

จ.ระยอง ลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายสถานศึกษา และเทคนิคระยอง ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สอดรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ม.ค.ที่โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายกำธร เวหน รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นางช่อชบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง 1 นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.2 นางนิสา บรรจงการ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ปลัดจังหวัดระยอง พ.ต.อ.วีพงษ์ กงแก้ว ผกก.สภ.เมืองระยอง นายกัณตภณ สุขสงค์ นอภ.แกลง นายอุระวัตร นอภ.บ้านฉาง น.ส.กัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ นอภ.นิคมพัฒนา ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดระยอง ได้ประกาศนโยบายสำคัญจังหวัดระยอง ปี 2567 โดยมีกรอบแนวความคิดจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัดระยอง ได้มีแนวทางการดำเนินงานด้านสังคม เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้สำเร็จเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องบูรณาการ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้จึงได้เห็นชอบร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งสื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาทที่เป็นภัยคุกคามต่อนักเรียน นักศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา โดยใช้ยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มาดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสถานศึกษาดังกล่าวขึ้นมา เพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด โดยมีขอบเขตการดำเนินการคือ การจัดวางระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ติดตาม และประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และสั่งการหรือมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการในลักษณะบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งควบคุม กำกับ ติดตาม และบูรณาการด้านการคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันปราบปราม สืบสวน ขยายผล ทำลายเครือข่ายของยาเสพติด และแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท เพื่อลดและควบคุมการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงและสิ่งผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย.